Estás en: > Inici > Gestió mediambiental > Guía

Guia I+D+i

Investigació: La busca o indagació original planificada de nous coneixements i una superior comprensió en l'àmbit científic i tecnològic, ignorant possibles aplicacions industrials o comercials. 

Desenrotllament: Són els esforços tècnics no habituals destinats a convertir el coneixement científic en nous productes o processos destinats al mercat. És l'aplicació dels resultats de la investigació a la millora de productes o processos.

Fabricació de nous materials o productes, disseny de nous processos o sistemes de producció, millora tecnològica substancial de materials, productes, processos o sistemes preexistents.

Innovació: L'activitat el resultat del qual és l'obtenció de nous productes o processos de producció, o de millores substancials, tecnològicament significatives. La innovació es produïx quan s'aconseguixen nous productes o processos que es poden introduir en el mercat. Pot ser tecnològica o no tecnològica.

Tipus d'innovació

 • La innovació de producte, que implica canvis significatius en les característiques de les mercaderies o dels servicis. S'inclouen tant les mercaderies totalment noves com els servicis i les millores significatives dels productes existents.
 • La innovació de procés, que representa canvis significatius en els mètodes de producció i de distribució.
 • La innovació d'organització, referida a la posada en pràctica de nous mètodes de treball, tant de l'organització com del lloc de treball i/o de les relacions exteriors de l'empresa.
 • La innovació de comercialització, que reflectix la posada en pràctica de nous mètodes de comercialització; des de canvis en el disseny i l'empaquetatge fins a la promoció del producte per mitjà de noves polítiques de preus i de servicis.


 Beneficis I+D+i

 • Optimització de recursos humans i materials
 • Eficiència en costos
 • Avantatges fiscals
 • Possibilitat d'incrementar quotes de mercat
 • Anticipació als requeriments dels turistes
 • Augment de la satisfacció dels turistes
 • Lideratge en el sector turístic com a empresa innovadora

      
Com innovar

Innovar implica constància, dedicació i esforç, és per això que s'ha de tindre en compte diferent aspectes:

 • Ser conscient de la necessitat innovar.
 • Posar en valor els recursos humans disponibles; l'equip humà de qualsevol empresa és la seua arma d'innovació més valuosa, basada en la seua creativitat i el seu coneixement de l'empresa.
 • Recolzar-se, si cal, en experts en innovació.
 • Innovació en col·laboració, amb altres empreses que poden tindre semblants necessitats, és una forma d'afrontar la situació i aprofitar sinergies que beneficien tots els agents del sector turístic de la Comunitat Valenciana.
 • Emprar ferramentes per a innovar, documents de referència que poden ser d'ajuda com la Norma UNE 166001 i la Norma UNE 166002

Norma UNE 166001

 • S'aplica a projectes concret
 • Establix una planificació del mateix (Memòria completa, incloent un Pla de Qualitat, pressupost,...)
 • Establix d'un pla de desenrotllament i explotació
 • Orienta els participants en el projecte a realitzar-ho segons una norma acceptada
 • Evita i millora el treball dels organismes que han d'avaluar projectes d'I+D+i, la qual cosa facilita en gran manera l'obtenció de subvencions i desgravacions fiscals


Norma UNE 166002    
 

 • Integra la gestió de la I+D+i  en la gestió general de l'establiment
 • Establix vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva per a aprofitar oportunitats emergents
 • Establix i definix unitats d'I+D+i que concreten la seua activitat en la generació d'un flux constant d'idees i potencials projectes d'innovació
 • Depura, controla i realitza el seguiment de les activitats d'I+D+i en l'empresa

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana