Estás en: > Inici > Tramitació > Guia de turisme

Preguntes freqüents (FAQ) respecte a l'activitat professional de guia de turisme

Vull ser guia de turisme, Què he de fer? Obtindre una habilitació. 

Com s'obté l'habilitació? 

Aquesta habilitació s'obtindrà mitjançant la superació de les proves que a tal fi convoque la Conselleria que ostente les competències en matèria de turisme, i no tindrà la consideració de títol, sinó de qualificació professional per a l'exercici de l'activitat que es regula en el present reglament. 

Ja soc guia de turisme habilitat. Com renove el carnet? Com comunique la modificació de les meues dades? 

L'acreditació haurà de renovar-se, en tot cas, cada cinc anys comptats des de la seua obtenció i, també, sempre que varie qualsevol dada dels quals continga. 

Per a sol·licitar la renovació, ha d'enviar un correu electrònic a guiadeturisme@gva.es, indicant les seues dades personals, correu electrònic i telèfon de contacte, així com una fotografia actual en format digital (jpg./ tif) grandària carnet. 

La modificació del domicili, correu electrònic o telèfon de contacte, es comunicarà mitjançant correu electrònic a guiadeturisme@gva.es. 

Tinc l'habilitació com a guia de turisme obtinguda en una altra Comunitat Autònoma. Com puc exercir l'activitat en la Comunitat Valenciana? 

Els guies de turisme habilitats per altres comunitats autònomes que pretenguen establir-se amb caràcter permanent en la Comunitat Valenciana hauran de comunicar l'exercici de la seua activitat a la conselleria que ostente les competències en matèria de turisme (específicament al Servei d'Ordenació i Tramitació Turística), aportant còpia de l'habilitació concedida per la comunitat autònoma d'origen. Aquesta comunicació permetrà exercir lliurement l'activitat des del moment en què es realitze. 

Tinc l'habilitació com a guia de turisme d'un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu Com puc exercir la lliure prestació de serveis o establir-me en la Comunitat Valenciana? 

En el supòsit de lliure prestació de serveis, amb caràcter previ al primer desplaçament ha d'informar per escrit a la conselleria que ostente les competències en matèria de turisme (Servei d'Ordenació i Tramitació Turística), de l'activitat que es pretén realitzar, acompanyant els documents que resulten preceptius, sempre que tal comunicació no s'haguera realitzat prèviament en una altra comunitat autònoma. La persona interessada farà una descripció dels serveis que prestarà, fent especial esment a la duració d'aquests, la seua continuïtat i la seua periodicitat. 

En el supòsit de pretendre establir-se en la Comunitat Valenciana, ha d'acreditar l'exercici de la seua professió al seu país d'origen i superar les proves d'habilitació o realitzar un període de pràctiques. 

Ha de posseir els coneixements lingüístics d'un dels idiomes oficials de la Comunitat Valenciana. 

Per a més información accedisca al tràmit respecte a la declaració prèvia de prestació de serveis com a guia de turisme, en cas de:

-Desplaçament temporal.

-Desplaçament ocasional.

-Sol·licitud de reconeixement de títols de formació o certificats de competència obtinguts a la Unió Europea per a l'exercici de les professions regulades en l'annex I del Decret 80/2014, de 6 de juny, del Consell.

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana