Turistes estrangers

Informació de periodicitat mensual sobre el turisme estranger en la Comunitat, juntament amb les dades trimestrals de les tres províncies i les ciutats de València i Benidorm. Elaboració pròpia basada en les operacions estadístiques Frontur i Egatur de l'INE. Pot ampliar informació en els apartats Turistes estrangers i Turistes estrangers. Dades provincials

Demanda hotelera

Informació de periodicitat mensual sobre l'ocupació hotelera en la Comunitat Valenciana. Són dades mensuals i anuals de les tres províncies i de les zones turístiques. Elaboració pròpia basada en l'enquesta CTH de l'INE. Pot ampliar informació en el següent apartat Ocupació hotelera i Ocupació hotelera per zones turístiques

Demanda extrahotelera

Informació de periodicitat mensual sobre l'ocupació extrahotelera (apartaments, càmpings i cases rurals) en la Comunitat Valenciana. Són dades mensuals i anuals de les tres províncies. Elaboració pròpia basada en l'enquesta EOAT de l'INE. Pot ampliar informació en el següent apartat Ocupació extrahotelera