Demanda hotelera

Informació de periodicitat mensual sobre l’ocupació hotelera en la Comunitat Valenciana. Són dades mensuals i anuals de les tres províncies i de les zones turístiques. Elaboració pròpia basada en l’enquesta CTH de l’INE. Pot ampliar informació en el següent apartat Ocupació hotelera i Ocupació hotelera per zones turístiques

Demanda hotelera