Estás en: > Inici > Fons Estructurals

Normativa Bàsica

REGLAMENT (CE) NÚM. 1080/2006 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 5 de juliol del 2006 relatiu al Fons Europeu de Desenrotllament Regional i pel que es deroga el Reglament (CE) núm. 1783/1999.
 
REGLAMENT (CE) NÚM. 1081/2006 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 5 de juliol del 2006, relatiu al Fons Social Europeu i pel que es deroga el Reglament (CE) no 1784/1999.
 
REGLAMENT (CE) NÚM. 1083/2006 DEL CONSELL, d'11 de juliol del 2006 pel que s'establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999.
 
REGLAMENT (CE) NÚM. 1828/2006 DE LA COMISSIÓ de 8 de desembre del 2006 pel que es fixen normes de desplegament per al Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, pel que s'establixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió, i el Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Europeu de Desenrotllament Regional.
 
REGLAMENT (CE) NÚM. 396/2009 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 6 de maig del 2009, pel que es modifica el Reglament (CE) núm. 1081/2006 pel que fa al Fons Social Europeu per a ampliar els tipus de costos subvencionables pel FSE.
 
REGLAMENT (CE) NÚM. 397/2009 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 6 de maig del 2009 que modifica el Reglament 1080/2006, relatiu al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, per la qual cosa es referix a la subvencionabilidad de les inversions en eficiència energètica i energies renovables en les vivendes.

 

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana