Estás en: > Inici > Tramitació

Preguntes freqüents (FAQ) respecte a vivendes turístiques


Tinc previst llogar “amb fins turístics, vacacionals o d'oci” una o diverses vivendes -siga quina siga la seua tipologia- a la Comunitat Valenciana:

 

Què he de fer? Obtindre el corresponent nombre d'inscripció de la/les vivenda/es en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant Registre), mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

¿He de constituir-me com a societat mercantil o puc ser un particular? Qualsevol persona física/jurídica que cedisca l'ús i gaudi de vivenda/es turística/es pot inscriure's en el Registre sense necessitat de ser societat mercantil.

¿Quina normativa li és d'aplicació? Haurà de prendre en consideració el que disposa la vigent Llei de Turisme, amb especial atenció a la normativa específica continguda en el Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador de les vivendes turístiques denominades apartaments, viles, xalets, bungalows i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6051, de 07.07.2009).  

La novetat en la regulació de la matèria -realitzada en 2015- es va encaminar a incloure, dins de l'àmbit d'aplicació del decret, aquells que cedeixen directament una sola vivenda turística. (Disposició derogatòria única del Decret 75/2015, de 15 de maig, que va suprimir l'apartat 3.2 i 8.2 del Decret 92/2009).

 

¿Difereix el tràmit d'inscripció d'una sola vivenda del de diverses? Sí, a saber:

 Inscripció d'una fins a quatre vivendes: normativa, procediment i declaració responsable disponible en el següent enllaç.

Inscripció de cinc o més vivendes: qui les gestione haurà d'inscriure's en el Registre com a empresa gestora: normativa, procediment i declaració responsable disponible en el següent enllaç.

 

¿Es pot inscriure qualsevol vivenda? ¿Quins requisits ha de complir? La vivenda ha de disposar de llicència d'ocupació o cèdula d'habitabilitat i ha d'estar prou moblada i dotada dels aparells i efectes necessaris per a la seua ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene. Els requisits obligatoris segons la categoria es troben en l'annex I del Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell (enllaç).

En cas d'ubicar-se en sòl no urbanitzable, haurà de tramitar-se prèviament un procediment urbanístic (declaració d'interés comunitari o excepcionalment exempció d'aquesta). El tràmit que s'ha de seguir depén de les característiques concretes de la vivenda i de la seua ubicació; per això, s'ha de sol·licitar informació en l'ajuntament en què es trobe la vivenda turística.

¿Té algun cost? El cost als efectes de Turisme és 0€, excepte el cost d'adquisició d'un exemplar de fulls de reclamacions i el cost de la confecció del distintiu previst en el Decret 2/2017, de 24 de gener, de la Generalitat, pel qual s'estableixen els distintius corresponents a les empreses i als establiments turístics de la Comunitat Valenciana.

 Per a conéixer les seues obligacions als efectes fiscals haurà de contactar amb l'Agència Tributària.  

¿On es poden aconseguir els fulls de reclamacions? Els/les titulars d'establiments, empreses i/o professionals poden adquirir en els serveis territorials de Comerç i Consum, previ abonament de les taxes, els fulls de reclamacions; la carta de pagament es pot obtindre en l'adreça següent: http://www.chap.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

En cas de necessitar el cartell preceptiu indicatiu de l'existència dels fulls de reclamacions, accedisca a l'enllaç següent: http://www.indi.gva.es/documents/161328197/161333046/Cartell+Fulls+de+Reclamacions+per+al+establiment/d6ad8c5a-30ae-468d-a60a-457f0c302524

 

¿He de publicitar el número d'inscripció?  Sí, tant el número d'inscripció assignat a cada vivenda com la seua categoria hauran de constar en tot tipus de publicitat que realitze. Si es tracta d'una empresa gestora que gestiona distintes vivendes en un mateix edifici, bastarà de publicitar el número de registre de l'empresa gestora.

Serà objecte d'especial control i vigilància la publicitat que s'efectue a través dels serveis de la societat de la informació/noves tecnologies.

 

¿Puc llogar per habitacions una vivenda turística?  La normativa turística autonòmica de la Comunitat Valenciana no contempla la possibilitat de dedicar al lloguer turístic una habitació o diverses d'una vivenda turística, sinó la unitat d'allotjament completa i el propietari no pot estar vivint en aquesta.

¿Puc subscriure un contracte per la Llei d'arrendaments urbans (arrendament de temporada)? L'article 5 e) de de Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, exclou de la seua aplicació la cessió temporal de vivendes comercialitzada o promocionada en canals d'oferta turística.

¿He de portar un registre de viatgers?  D'acord amb la normativa del Ministeri de l'Interior, ha d'omplir un comunicat d'entrada de viatgers, confeccionat d'acord amb un model oficial, i remetre'l a la corresponent comissaria de policia o lloc de la guàrdia civil, en funció de la localitat on s'ubique la vivenda. La normativa reguladora ve establida en l'Ordre 1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres de registre i butlletins d'entrada de viatgers en allotjaments turístics.

¿Puc realitzar la tramitació per via telemàtica?  Sí, es pot tramitar per via telemàtica.

 Per a això haurà de disposar d'un certificat digital emés per l'ACCV o del DNI electrònic i tindre certs components instal·lats en l'ordinador. 

També pot accedir al catàleg de serveis públics en Internet de la Generalitat Valenciana: Generalitat en xarxa o accedir directament al tràmit telemàtic.  

Per a més informació respecte a les FAQ - Preguntes freqüents dels Servicis On-Line del Portal de GVA, punxe ací.

 

Si necessita més informació pot contactar a través del correu electrònic amb el Servici Territorial de la província on està ubicada la vivenda turística:

 

Alicante

Castellón

Valencia

 

 

¿Com s'ompli el formulari?

 

Haurà de presentar un dels dos formularis, bé de titulars (“declaració responsable referent a l'ús de vivendes turístiques”) o, si és el cas, d'empreses gestores (“declaració responsable referent a l'activitat d'empreses gestores”), en funció de les vivendes que gestione (cinc o més vivendes seria empresa gestora).

 

Junt amb l'imprés, haurà d'aportar la documentació acreditativa de la personalitat física (DNI) o jurídica (escriptura constitució, CIF i DNI del representant legal, així com els poders de representació d'aquest), de qui vaja a gestionar les vivendes.

 

Per a omplir el formulari de declaració responsable referent a l'ús de vivendes turístiques (fins a 4 vivendes) haurà de marcar les caselles següents:

 

COMUNICACIÓ DE: * Inici d'activitat

 

CATEGORIA DE LA VIVENDA: * Estàndard * Primera * Superior (una d'aquestes)

 

TIPUS DE SÒL: *Urbà * Urbanitzable *No urbanitzable comú *No urbanitzable protegit (un d'aquests)

 

APARTAT A: DADES D'IDENTIFICACIÓ

 

DADES DEL TITULAR (en cas de persona física) O REPRESENTANT (en cas de mercantil):

 

Cognoms, nom, DNI, adreça, codi postal, localitat i província, telèfon i correu electrònic 

 

DADES DE L'EMPRESA (si és el cas):

 

Nom comercial, CIF, adreça, codi postal, localitat, província, telèfon, correu electrònic, pàgina web. 

 

SI NOMÉS ÉS UNA VIVENDA, CAL OMPLIR LES DADES DE LA VIVENDA

SI SÓN DIVERSES VIVENDES, CAL OMPLIR L'ANNEX II

 

S'haurà d'anotar la referència cadastral de la vivenda (si disposa d'alguna)

 

APARTAT B: DOCUMENTACIÓ APORTADA

 

Haurà de marcar les caselles primera, tercera i, si és el cas (si té més d'una vivenda), també la quarta –relació de vivendes–. En el cas de marcar la segona casella en compte de la tercera, haurà d'aportar la cèdula d'habitabilitat o llicència d'ocupació de la/les vivenda/es. En marcar la casella primera i si es tracta d'una personalitat jurídica, comunitat de béns, etc., s'haurà d'aportar una còpia de l'escriptura inscrita en el Registre Mercantil i CIF, o document probatori de la constitució d'aquesta, així com els poders del representant si no es dedueixen clarament de l'escriptura.

 

 

APARTAT C: DECLARACIÓ RESPONSABLE

 

Haurà d'omplir l'apartat a), en concret, les dues primeres caselles.

 

Si opta per l'especialitat rural, haurà de marcar també la tercera casella, relativa al compliment dels requisits exigits en l'article 32 del Decret 184/2014, de 31 d'octubre, això és, estar en municipis de menys de 5.000 habitants (excepte aldees i sòl no urbanitzable), que no siguen limítrofs amb el mar, que l'edifici on s'ubique la vivenda responga a les característiques de la zona i s'acredite mitjançant un certificat emés per personal tècnic competent, tindre una capacitat no superior a 16 places i comptar amb mobiliari, ornamentació i equipament que responga a la singularitat autòctona de la zona.

 

APARTAT D

 

INFORMACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

 

Haurà de firmar la persona física titular o, en cas de ser una mercantil, la persona representant legal d'aquesta.

 

 

 

APARTAT E

 

En cas de no aportar la còpia del DNI haurà d'autoritzar l'Administració, d'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm 6376, de 14.10.2010), perquè obtinga directament la comprovació de les dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència.

 

Per a més informació respecte a la declaració responsable referent a l'ús de vivendes turístiques, accedisca directament al tràmit.

 

 

Per a omplir el formulari de declaració responsable referent a l'activitat d'empreses gestores” (5 vivendes o més) haurà de marcar:

 

COMUNICACIÓ DE: * Inici d'activitat

 

APARTAT A: DADES D'IDENTIFICACIÓ

 

DADES DE LA PERSONA TITULAR (en cas de persona física) O REPRESENTANT (en cas de mercantil):

 

Cognoms, nom, DNI, adreça codi postal, localitat i província, telèfon i correu electrònic 

 

DADES DE L'EMPRESA (si és el cas):

 

Nom comercial, CIF, adreça, codi postal, localitat, província, telèfon, correu electrònic, pàgina web. 

 

DADES DEL LOCAL O OFICINA D'ATENCIÓ AL PÚBLIC (en cas de no coincidir amb el de l'empresa):

 

Adreça, codi postal, localitat, província, telèfon, correu electrònic, pàgina web

 

 

APARTAT B: DOCUMENTACIÓ APORTADA

 

B.1 Sobre l'empresa gestora

 

Marcar acreditació de la personalitat física o jurídica

 

B.2 Sobre les vivendes

 

Si es marca casella 1, cal aportar llicències ocupació. Si es marca la casella 2, no cal aportar llicències d'ocupació (declara que disposa d'aquestes). La casella 3 és la de la relació de vivendes, de les quals haurà de subministrar les dades requerides en el full adjunt que acompanya a l'imprés (categoria, habitacions, places, tipus d'immoble…).

 

 

APARTAT C: DECLARACIÓ RESPONSABLE

 

a) marque les tres primeres caselles

 

APARTAT D

 

INFORMACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ

 

Haurà de firmar la persona física titular o en cas de ser una mercantil, el representant legal.

 

APARTAT E

 

En cas de no aportar la còpia del DNI del titular o, si és el cas, del representant legal, haurà, d'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm 6376, de 14.10.2010), autoritzar l'Administració perquè obtinga directament la comprovació de les dades d'identitat (DNI) i, si és el cas, de residència.

 

Per a més informació respecte a la declaració responsable referent a l'activitat d'empreses gestores, accedisca directament al tràmit.

Compartir

Twitter

Portals

Portal Turístico Telefon 112
© Generalitat Valenciana. Agència Valenciana del Turisme