Estás en: > Inici > Tramitació

Preguntes freqüents (FAQ) respecte a vivendes turístiques

Tinc previst llogar “amb fins turístics, vacacionals o d'oci” una o diverses vivendes -siga quina siga la seua tipologia- a la Comunitat Valenciana: 

Què he de fer?  

Obtindre el corresponent nombre d'inscripció de la/les vivenda/es en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant Registre), mitjançant la presentació d'una declaració responsable. 

Difereix el tràmit d'inscripció d'una sola vivenda del de diverses? 

Sí, a saber: 

Les persones físiques podran tramitar altes, modificacions i baixes de fins a quatre vivendes turístiques per la nova plataforma electrònica de la Generalitat AUTOREGISTRE, llevat que les dites vivendes disposen d'una capacitat superior a 16 places o es troben en sòl no urbanitzable, i en este cas la tramitació es realitzarà pel procediment telemàtic o presencial. 

 
Les persones jurídiques podran tramitar les altes, modificacions o baixes via telemàtica. Excepcionalment, presencialment.

 

Inscripció de cinc o més vivendes, qui les gestione haurà d'inscriure's en el Registre com a empresa gestora: normativa, procediment i declaració responsable disponible en el següent enllaç i podran utilitzar l'aplicació EE-AT-i per a la tramitació de les altes, modificacions i baixes. Excepcionalment, presencialment.

He de constituir-me com a societat mercantil o puc ser un particular?  

Qualsevol persona física/jurídica que cedisca l'ús i gaudi de vivenda/es turística/es pot inscriure's en el Registre sense necessitat de ser societat mercantil. 

Quina normativa li és d'aplicació? 

Haurà de prendre en consideració el que disposa la vigent Llei de Turisme, amb especial atenció a la normativa específica continguda en el Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador de les vivendes turístiques denominades apartaments, viles, xalets, bungalows i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6051, de 07.07.2009).  

La novetat en la regulació de la matèria -realitzada en 2015- es va encaminar a incloure, dins de l'àmbit d'aplicació del decret, aquells que cedeixen directament una sola vivenda turística. (Disposició derogatòria única del Decret 75/2015, de 15 de maig, que va suprimir l'apartat 3.2 i 8.2 del Decret 92/2009). 

Es pot inscriure qualsevol vivenda? Quins requisits ha de complir?

La vivenda ha de disposar de llicència d'ocupació o cèdula d'habitabilitat i ha d'estar prou moblada i dotada dels aparells i efectes necessaris per a la seua ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene. Els requisits obligatoris segons la categoria es troben en l'annex I del Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell (enllaç).

En cas d'ubicar-se en sòl no urbanitzable, haurà de tramitar-se prèviament un procediment urbanístic (declaració d'interés comunitari o excepcionalment exempció d'aquesta). El tràmit que s'ha de seguir depén de les característiques concretes de la vivenda i de la seua ubicació; per això, s'ha de sol·licitar informació en l'ajuntament en què es trobe la vivenda turística.

Té algun cost? 

El cost als efectes de Turisme és 0€, excepte el cost d'adquisició d'un exemplar de fulls de reclamacions i el cost de la confecció del distintiu previst en el Decret 2/2017, de 24 de gener, de la Generalitat, pel qual s'estableixen els distintius corresponents a les empreses i als establiments turístics de la Comunitat Valenciana. 

Per a conéixer les seues obligacions als efectes fiscals haurà de contactar amb l'Agència Tributària.  

On es poden aconseguir els fulls de reclamacions?

Els/les titulars d'establiments, empreses i/o professionals poden adquirir en els serveis territorials de Comerç i Consum, previ abonament de les taxes, els fulls de reclamacions; la carta de pagament es pot obtindre en el següent enllaç.

En cas de necessitar el cartell preceptiu indicatiu de l'existència dels fulls de reclamacions, accedisca enllaç següent enllaç.

 

He de publicitar el número d'inscripció? 

Sí, tant el número d'inscripció assignat a cada vivenda com la seua categoria hauran de constar en tot tipus de publicitat que realitze. Si es tracta d'una empresa gestora que gestiona distintes vivendes en un mateix edifici bastarà de publicitar el número de registre de l'empresa gestora i haurà de disposar d'una relació degudament actualitzada on s'identifique cada vivenda publicitada amb el seu número d'inscripció. 

Serà objecte d'especial control i vigilància la publicitat que s'efectue a través dels serveis de la societat de la informació/noves tecnologies. 

Puc llogar per habitacions una vivenda turística? 

La normativa turística autonòmica de la Comunitat Valenciana no contempla la possibilitat de dedicar al lloguer turístic una habitació o diverses d'una vivenda turística, sinó la unitat d'allotjament completa i el propietari no pot estar vivint en aquesta.  

Puc subscriure un contracte per la Llei d'arrendaments urbans (arrendament de temporada)? 

L'article 5 e) de de Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, exclou de la seua aplicació la cessió temporal de vivendes comercialitzada o promocionada en canals d'oferta turística.  

He de portar un registre de viatgers?

D'acord amb la normativa del Ministeri de l'Interior, ha d'omplir un comunicat d'entrada de viatgers, confeccionat d'acord amb un model oficial, i remetre'l a la corresponent comissaria de policia o lloc de la guàrdia civil, en funció de la localitat on s'ubique la vivenda. La normativa reguladora ve establida en l'Ordre 1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres de registre i butlletins d'entrada de viatgers en allotjaments turístics.

 

Puc realitzar la tramitació per via telemàtica? 

Sí, es pot tramitar per via telemàtica.  

Per a això haurà de disposar d'un certificat digital emés per l'ACCV o del DNI electrònic i tindre certs components instal·lats en l'ordinador.

També pot accedir al catàleg de serveis públics en Internet de la Generalitat Valenciana: Generalitat en xarxa o accedir directament al tràmit telemàtic.

Per a més informació al respecte, punxe ací.

A enllaços relacionats está disponible la informació: Com omplir el formulari de Comunicació/declaració responsable referent a l'ús de vivendes turístiques

 

Compartir

Twitter

Hospitalitat Mediterrània
© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana