Estás en: > Inici > Fons Estructurals

Fons Estructurals de la UE

 

 

 

 

Els Fons Estructurals són, junt amb el Fons de Cohesió, els instruments financers de la política regional de la Unió Europea (UE), encaminada a reduir les diferències de desenrotllament entre les regions i els Estats membres. Contribuïxen així plenament a l'objectiu de cohesió econòmica, social i territorial.

Per al període 2007-2013, la dotació financera representa un 35 % del pressupost comunitari, per la qual cosa constituïx la segona partida pressupostària més important.
Hi ha dos Fons Estructurals:
·        El Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) és ara mateix el més important; des de 1975 concedix ajudes per a la construcció d'infraestructures i la realització d'inversions productives capaces de generar ocupació, sobretot en benefici de les empreses;
·        El Fons Social Europeu (FSE), finança principalment activitats de formació per a afavorir la inserció professional dels desocupats i dels sectors més desfavorits de la població.
 
La finalitat del FEDER és enfortir la cohesió econòmica i social en la Unió Europea corregint els desequilibris entre les seues regions. En resum, el FEDER finança:
 
·        Ajudes directes a les inversions realitzades en les empreses (en particular les PIME) per a crear ocupacions sostenibles;
·        Infraestructures vinculades especialment a la investigació i la innovació, a les telecomunicacions, al medi ambient, a l'energia i el transport;
·        Instruments financers (fons de capital de risc, fons de desenrotllament local...) per a recolzar el desenrotllament regional i local i afavorir la cooperació entre les ciutats i les regions;
·        Mesures d'assistència tècnica.
 
Per la seua banda, el FSE, protegix les polítiques dels Estats membres per a centrar l'estratègia de Lisboa en el creixement i l'ocupació. Estes polítiques estan estretament relacionades amb les Orientacions Generals de Política Econòmica (OGPE), amb l'Estratègia Europea d'Ocupació (EEE) i amb les directrius per a l'ocupació. Més concretament, el FSE té per objectius:
·        Aconseguir la plena ocupació;
·        Millorar la qualitat i la productivitat del treball;
·        Promoure la integració social (en particular, l'accés de les persones desfavorides a l'ocupació);
·        Reduir les disparitats nacionals, regionals i locals en matèria d'ocupació.
 
Estos fons es destinaran a finançar la política regional entre 2007 i 2013 en el marc de tres nous objectius:
·        L'objectiu «Convergència» tracta d'accelerar la convergència de les regions i els Estats membres menys desenrotllats millorant les condicions que afavorisquen el creixement i l'ocupació; el FEDER, el FSE i el Fons de Cohesió financen este objectiu, que representa un 81,5 % del total dels recursos assignats.
·        L'objectiu «Competitivitat regional i ocupació» perseguix l'anticipació als canvis econòmics i socials, la promoció de la innovació, l'esperit empresarial, la protecció del medioambiente i el desenrotllament de mercats laborals que fomenten la integració de les regions no incloses en l'objectiu «Convergència»; el FEDER i el FSE financen este objectiu, que representa el 16 % del total dels recursos assignats.
·        L'objectiu «Cooperació territorial europea» reforça la cooperació transfronterera, transnacional i interregional en els àmbits del desenrotllament urbà, rural i costaner, del desenrotllament de les relacions econòmiques i de la integració en xarxes de les xicotetes i mitjanes empreses (PIME); el FEDER finança este objectiu, que representa el 2,5 % del total dels recursos assignats.

Compartir

Twitter

Formació

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana