Estás en: > Inici > Consellería > Protecció de dades

Protecció de dades

 
Informació disponible en enllaços relacionats:
 
  • Informació sobre protecció de dades de Turisme Comunitat Valenciana. 
  • Responsable del tractament de Turisme Comunitat Valenciana. Delegat/a de protecció de dades de la Generalitat. Drets de les persones interessades.
  • Registre d'Activitats de Tractament (RAT) de Turisme Comunitat Valenciana
 
A més, enllaços a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals:
 
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de protecció de dades).
 
Adreça de correu electrònic de Turisme Comunitat Valenciana per a l'exercici de drets i la comunicació d'incidències en matèria de protecció de dades: rgpd_turisme@turismecv.es

Compartir

Twitter

Formació

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana