Estás en: > Inici > Consellería > Organigrama

Consell Valencià del Turisme

1. El Consell Valencià del Turisme és l'òrgan col·legiat superior de consulta i assessorament del Consell en matèria de turisme, adscrit al departament competent en matèria de turisme.
 
2. El consell comptarà amb representants de les administracions públiques i dels agents implicats en el sector turístic valencià, almenys amb organitzacions sindicals i empresarials, associacions de persones consumidores i usuàries, associacions de desenvolupament local, associacions veïnals, entitats no lucratives entre els fins de les quals figure la conservació del patrimoni cultural i natural, com també experts i persones de reconegut prestigi en matèria turística.
 
3. Corresponen al Consell Valencià del Turisme, entre altres, les funcions següents:
a) Informar sobre aspectes concrets del turisme de la Comunitat Valenciana i valorar el coneixement existent sobre aquell. Podrà sol·licitar per a això documentació a altres entitats així com demanar assistència tècnica especialitzada.
b) Conèixer la planificació turística i formular quantes propostes estime adequades perquè puga contribuir al foment, la promoció, la competitivitat i el desenvolupament del sector turístic a la Comunitat Valenciana.
c) Conèixer els projectes d'aquelles disposicions normatives de caràcter general referits a l'ordenament turístic.
d) Elaborar, estudis informes i dictàmens sobre aquelles qüestions que, amb caràcter facultatiu, se sotmeten a la seua consulta, a sol·licitud del Consell o dels seus membres.
e) Incidir en la formació d'una consciència general de la rellevància socioeconòmica i cultural del turisme i del fet que el turisme pot contribuir de manera decisiva al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana.
f) Vetlar per la millor imatge turística de la Comunitat Valenciana.
g) Buscar en les seues actuacions l'equilibri entre els drets de les usuàries i usuaris turístics i els drets de les i els veïns residents en el territori.
h) Elaborar un informe anual sobre les reunions mantingudes i les activitats exercides pel Consell Valencià del Turisme.
 
4. El seu règim d'organització i funcionament, així com la determinació de la seua composició i règim d'elecció dels seus membres seran objecte de desenvolupament reglamentari mitjançant decret del Consell. 
 
5. En el si del Consell Valencià del Turisme es podran constituir comissions i grups de treball per a l'estudi de temes concrets i formulació de propostes específiques d'interès turístic.

Compartir

Twitter

Formació

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana